MANGALAA SHASANAM
Vande varadarajena Mamanallanitiritam |
Paramaikanthi samskarath Prakyatham Lokadeshikam ||
Devaraja dayapatram Gnana Maahathmya sampadam |
AhoballeshaSanmitram SrinallaaryaGurumbhajeII
YathparthrirtahaSrinivasahaSvahastham Chakra Samyutham I
Chakrethada Chakravarti padabhajyestu Mangalam II
Yoykale sahya tanayaa pravahagam karanath I
Virupaksham SvakamchakreyVaradaaryaya Mangalam Ii
AstaasudikshuvidushahaYogithaavathyogavidyaya I
Tasmai vikyatha yogayaYogivaryaya Mangalam II
ChaitreyKrishna thrayodashyam Janiryasya bhavadbhuvi I
Tasmai ShatabhishayastuVaradaaryaya Mangalam II
Ahobalam Samaasaadya Vasate Bahuvatsaraan I
Srishakai nkaryadhuryaya Sri Nallaryaaya MangalamII
YathirajaKaraadbhejeLakshminathamchavigraham I
Tasyaradhana saktaya Sarvashrestaya Mangalam II
Taptaayasa MahaavaahamAarurohadigan tataha I
Sarvan kudrushtinjithvaathaVaradaaryaaya Mangalam II
KananeshishyaVargaishchaYathirajomudamyayovI
Tasmaa dvishrutanamnechaVaradaaryaaya Mangalam II
Babandaa Kaaleem Kanakam Sripather darshanarthitaha I
IthilokePrasiddhayaYoginathaya Mangalam II
Paramkushoya munovayateendro vathavabhaveth I
Deshikam shothvethyevam nithyohyayastuMangalam II
Dravidam nayadugdabdi Poornachandro bhavedbhuvi I
Ithiloke prasiddhaya Nallaaryaayastu Mangalam II
Srivatsasrinidhe SrimanMangalashasanammudaI
Yaha Pateth kushalee sasyaath Poornachandro bhavedbhuvi II

     Sri Ramanujacharyar